Privacy verklaring


Uw Privacy

Eveline Horbach-haptotherapie en coaching, gevestigd aan Hindelaan 3, 1216CS Hilversum (+31646296206) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor een goede behandeling/begeleiding is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht om van u een dossier aan te leggen. Hiervoor maak ik gebruik van online professionele praktijkondersteuning software MijnDiAd. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen/begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling/begeleiding noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend haptotherapeut i.o./begeleidend haptonomisch coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar/begeleider gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen op uw aanvraag of met uw expliciete toestemming.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om u te informeren over wijzigingen van afspraken.

– Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur:

  •  NAW-gegevens
  •  Datum behandeling/begeleiding (bij periodieke factuur datum van elke behandeling/begeleidingssessie)
  •  Omschrijving behandeling, bijvoorbeeld: behandeling haptotherapie/haptonomische coaching
  •  Kosten van de behandeling/begeleiding

Daarnaast bewaar ik in mijn administratie gegevens als:
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– indien haptotherapie: Burgerservicenummer (BSN)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Eveline Horbach-haptotherapie en coaching. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens waarover ik (van u) beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aandienen met behulp van een e-mail naar eveline@bsur.nu.

Om er zeker van te zijn dat bovenstaande verzoek door u gedaan is, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het genoemde verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. Eveline Horbach Haptotherapie en Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Eveline Horbach Haptotherapie en Coaching neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met mij via bovenstaand e-mailadres.