algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
EVELINE HORBACH HAPTOTHERAPIE & COACHING

Artikel 1 

 1. De therapeut: Haptotherapeut/Coach/Trainer Eveline Horbach.
 2. De cliënt; de wederpartij van Eveline Horbach die deelneemt aan een sessie haptonomische begeleiding in de vorm van therapie.
 3. De coachee: de wederpartij van Eveline Horbach die deelneemt aan een sessie haptonomische begeleiding in de vorm van coaching.
 4. De opdrachtgever; de (rechts)persoon die aan Eveline Horbach een opdracht verstrekt.
 5. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen/sessies. Haptonomische sessies of begeleiding in de vorm van therapie, coaching of training: het aanwenden van voornamelijk haptonomische vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken ten aanzien van ontwikkelingsvragen op het gebied van persoonlijk functioneren. 

Artikel 2 

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op het traject. 

Artikel 3 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt/ coachee/opdrachtgever. 

Artikel 4 

 1. Alle diensten van de therapeut zijn inspanningsverbintenissen.
 2. De dienstverlening is gericht op inzicht, bewustwording, ontwikkeling en bij therapie herstel. 
 3. De werkwijze in een traject omvat o.a. gesprekken, aanraakoefeningen, teamactiviteiten en ervaringsoefeningen. Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten oefeningen. Voor de haptonomische aanraakoefeningen kan de cliënt/coachee verzocht worden om in ondergoed op de behandeltafel plaats te nemen. 
 4. De therapeut is verantwoordelijkheid voor het integer uitvoeren en begeleiden van de sessie/ opdrachten. 
 5. De therapeut is niet verantwoordelijk voor het slagen of toepassen van het geleerde en/of verkregen inzicht en gestelde doelen door cliënt/coachee/opdrachtgever.
 6. De cliënt/coachee/opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het wel/niet in de praktijk brengen van het door de therapeut aangebodene. 

Artikel 5 

De cliënt/coachee/opdrachtgever dient vooraf aan de therapeut alle informatie te verstrekken welke nodig is voor een goede uitvoering van het traject. (Denk aan medicijngebruik, eerdere behandelingen of diagnoses.) 

Artikel 6 

 1. De cliënt/coachee ontvangt na een sessie coaching en/of haptotherapie een gespecificeerde factuur van de therapeut. De cliënt/coachee dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen. 
 2. Een individuele afspraak dient, bij verhindering door de cliënt/coachee 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging kan de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening worden gebracht. 
 3. De opdrachtgever ontvangt of een factuur bij aanvang van het traject voor 50% van de kosten en een factuur na de uitvoering voor 50% van de kosten en een eventuele nacalculatie, of een factuur per sessie of training. Verdere details hierover worden vastgelegd in een offerte. 
 4. Wanneer de therapeut een traject, sessie of training annuleert en er wordt geen alternatieve datum afgesproken tussen beide partijen, ontvangt de opdrachtgever een eventueel reeds betaalde vergoeding terug. 
 5. Voor opdrachten, sessies of trainingen brengt de therapeut reiskosten in rekening, te weten Euro 0,19 per kilometer of de daadwerkelijke kosten voor openbaar vervoer. Eventuele parkeerkosten of berekende reistijd (volgens Google Maps) voor reizen langer dan 30 minuten enkele reis kan de therapeut ook doorberekenen. Voor reistijd wordt het afgesproken uurtarief berekend. 
 6. De opdrachtgever ontvangt een gespecificeerde factuur van de therapeut. De opdrachtgever dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen. 
 7. 14 dagen na factuurdatum is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van Euro 10,- aan de cliënt/coachee/opdrachtgever in rekening gebracht. 
 8. Voldoet de cliënt/coachee/opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt/coachee/opdrachtgever. 
 9. Voor het treffen van maatregelen in overeenstemming met de punten 2, 7 en 8 geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt/coachee/opdrachtgever kan met de therapeut besproken worden. 
 10. Bij betalingsachterstand is de therapeute gerechtigd–tenzij de behandeling zich hier tegen verzet– verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt/coachee/opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 7 

 1. De therapeut legt summier verslag van elke individuele sessie. Deze is op locatie toegankelijk voor betreffende cliënt/coachee. 
 2. Wanneer een cliënt/coachee op kosten van een werkgever in behandeling komt bij de therapeut, kan de therapeut een verslag aan de werkgever overleggen, wanneer de betreffende cliënt/coachee hiervoor toestemming heeft gegeven en de opdrachtgever hierom heeft gevraagd. 

Artikel 8 

 1. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade bij de coachee/cliënt of eventuele deelnemers die voortvloeit uit een reeds voor aanvang van de dienstverlening bij de coachee/cliënt of eventuele deelnemers aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. 
 2. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de coachee/cliënt of eventuele deelnemers zelf een risico heeft genomen waarmee deze zichzelf logischerwijs schade had kunnen berokkenen. 
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens. 
 4. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of training. 
 5. Bij een conflict, onvrede of vermeende onterechte behandeling dient de coachee/cliënt/opdrachtgever dit in eerste instantie in goed overleg met de therapeut op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). In dit geval zal volgens de vastgelegde procedure de klacht worden afgehandeld. Zie hiervoor de website van de NFG. 
 6. Indien de therapeut wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de therapeut aanspraak geeft en uitkeert. Deze verzekering is afgesloten bij ASR Verzekeringen. 
 7. Bij de uitvoering van de dienstverlening is sprake van een inspanningsverplichting. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de behandeling voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. 

Artikel 9 

Derden kunnen aan de dienstverlening van de therapeut geen rechten ontlenen. 

Hilversum, mei 2020
Ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34257228 

Voor klachten verwijs ik door naar de klachten procedure van de VVH
via deze link: klachtenprocedure